Regulamin

REGULAMIN TURNIEJU MUZYKÓW PRAWDZIWYCH

4 – 6. IX.2015

Organizatorem Turnieju Muzyków Prawdziwych (zwanego dalej także Turniejem) jest Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza przy ul. Małopolskiej 48 w Szczecinie (70-515), wpisana do rejestru instytucji kultury pod poz. RIK 6/97, NIP 851-031-19-73, REGON 000280488, (dalej Organizator). Celem Turnieju, jest promocja polskiej i środkowo europejskiej muzyki opartej na tradycyjnych źródłach.

I Wstęp

1. Turniej odbędzie się w dn. 4 - 6 września 2015 r. w Sali Kameralnej oraz Sali Symfonicznej Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie.

2. W Turnieju mogą wziąć udział  muzycy ludowi oraz wykonawcy interpretujący muzykę tradycyjną. Do uczestnictwa w Turnieju zaproszeni są zarówno amatorzy jak i profesjonaliści, którzy wystąpią w jednej z czterech kategorii:

I soliści instrumentaliści,

II soliści wokaliści

III zespoły instrumentalne (do 3 osób),

IV zespoły śpiewacze (do 6 osób),

W każdej z kategorii wykonawcy zaprezentują dwa utwory. Jeden przygotowany wcześniej utwórz podaniem źródła1. Drugi utwór będący interpretacją, wylosowanego przed występem, wątku tematycznego2  ściśle związanego z kulturą ludową i odwołującego się do roku kalendarzowego i obrzędowego. Oceniany będzie pomysł, poziom wykonania, świadomość źródła. W Turnieju mogą wziąć udział wykonawcy prezentujący interpretacje muzyki tradycyjnej, od rekonstrukcji, przez folk, jazz aż po muzykę eksperymentalną. Czas trwania prezentacji konkursowej nie może przekroczyć 15 minut. W przypadku przekroczenia czasu jurorzy mogą przerwać prezentację.

II Rekrutacja

1. W celu przystąpienia do rekrutacji należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.turniej.filharmonia.szczecin.pl oraz załączyć nagrania demonstracyjne lub wypełnioną kartę zgłoszenia wraz z nagraniami (w formie plików mp3 lub płyt cd) przysłać na adres Organizatora:

Filharmonia im. M. Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48, 70-515 Szczecin, Z dopiskiem: Turniej Muzyków Prawdziwych


 

Termin nadsyłania zgłoszeń został przedłużony do 20 lipca 2015 r. W przypadku zgłoszeń listownych decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę. Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.

2. Nagrania demonstracyjne muszą zawierać co najmniej trzy utwory oparte na tradycyjnej muzyce polskiej lub środkowo europejskiej. Przy kwalifikacji nie będzie brana pod uwagę jakość nagrania.

3. Informacje o wykonawcy zawarte w karcie zgłoszenia wraz z załącznikami Organizator może wykorzystać w materiałach informacyjno- promocyjnych oraz komunikatach prasowych.

4. O dopuszczeniu do Turnieju decyduje komisja rekrutacyjna. Decyzje komisji rekrutacyjnej są nieodwołalne.

5. O zakwalifikowaniu do udziału soliści lub zespoły zostaną zawiadomieni drogą e-mailową lub telefonicznie do 27 lipca 2015 roku. Lista zakwalifikowanych wykonawców oraz lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej organizatora.

6. Organizator nie ma obowiązku ujawniania przyczyn niezakwalifikowania wykonawcy do udziału w przesłuchaniach.

7. Uczestnicy zakwalifikowani do Turnieju muszą potwierdzić udział e-mailem na adres: turniej@filharmonia.szczecin.pl do 3 sierpnia 2015 roku. W przypadku rezygnacji lub braku potwierdzenia uczestnictwa do Turnieju zakwalifikowany będzie wykonawca z listy rezerwowej.

8. Organizator zapewnia dopuszczonym do Turnieju zespołom lub solistom noclegi oraz wyżywienie (obiady) podczas trwania Turnieju. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty podróży. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną udzielone zakwalifikowanym wykonawcom.

III Zasady uczestnictwa w Turnieju

1. Turniej Muzyków Prawdziwych odbędzie się w dniach 4-6 września 2015 w Filharmonii im. M. Karłowicza, przy ul. Małopolskiej 48, w Szczecinie. Przesłuchania odbędą się w dniach 4-5 września 2015 roku. Prezentacje konkursowe oceniane będą przez jury w składzie: dr hab. profesor US Bogdan Matławski (kulturoznawca, etnomuzykolog), Marcin Pospieszalski (kompozytor, aranżer, producent, multiinstrumentalista), Maciej Rychły (multiinstrumentalista, kompozytor, aranżer, pisarz, antropolog kultury). Koncert laureatów odbędzie się 6 września. Laureaci zobowiązani są do udziału w koncercie finałowym.

2. Turniej obejmuje przesłuchania w czterech kategoriach:

I soliści instrumentaliści,

II soliści wokaliści

III zespoły instrumentalne (do 3 osób),

IV zespoły śpiewacze (do 6 osób),

Wykonawcy zobowiązani się do wykonania dwóch utworów. Jednego wybranego wcześniej przez muzyków utworu z podaniem źródła oraz drugiego, będącego interpretacją wątku tematycznego, jaki wykonawcy wylosują przed występem.

3. Jury po wysłuchaniu programów konkursowych przyzna po trzy nagrody w każdej z kategorii, kierując się kryteriami oceny: poziom wykonania, dobór repertuaru, styl, atrakcyjność przekazu scenicznego, świadomość źródła.

4. W każdej z czterech kategorii wykonawcy otrzymają nagrody pieniężne w wysokości:

 

- miejsce pierwsze 3 500 pln,

- miejsce drugie 1 500,

- miejsce trzecie 500 pln.

Organizator dopuszcza możliwość zwiększenia puli nagród.

4. Przy okazji Turnieju odbędzie się zabawa taneczna (Szczeciński Dom Tańca), w czasie której uczestnicy Turnieju mogą zdobyć dodatkową nagrodę publiczności za najlepsze "Granie do tańca".

IV Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej www.turniej.filharmonia.szczecin.pl

2. Zgłoszenie do Turnieju jest równoznaczne ze zgodą na bezpłatną rejestrację i emisję radiową/internetową przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów. Wykonawcy uczestniczący w przesłuchaniach konkursowych/kierownik zespołu zgadzają się, aby Organizator w sposób nieograniczony pod względem czasu i przestrzeni rozporządzał i korzystał ze wszystkich artystycznych wykonań dokonanych w trakcie przesłuchań konkursowych i koncertu laureatów, w całości i we fragmentach, na następujących polach eksploatacji:

a) utrwalenia dowolną technika audialną;
b) zwielokrotniania dla celów dokumentacyjnych i promocyjnych;
c) publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do artystycznego wykonania w miejscu i czasie przez siebie wybranym (w tym wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci typu Internet);
d) nadawania za pomocą przekazów radiowych przez stacje przewodowe lub bezprzewodowe, naziemne lub satelitarne, z zastrzeżeniem, że artyści wykonawcy zachowują prawo do opłat za nadania powtórkowe płatnych przez nadawców za pośrednictwem właściwych organizacji zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi. e) zwielokrotniania ww. wykonań w promocyjnych wydawnictwach fonograficznych Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie

3. W przypadku skierowania wobec Organizatora roszczeń przez osobę trzecią z tytułu naruszenia jakichkolwiek jej praw w związku z dokonanym zgłoszeniem do Turnieju wykonawca/kierownik zespołu zobowiązuje się, że podejmie wszelkie działania w celu oddalenia tych roszczeń, a także że pokryje koszty i szkody z nimi związane oraz że wstąpi w miejsce Organizatora do toczących się postępowań sądowych lub w braku takiej możliwości przystąpić do postępowania po stronie Organizatora. W przypadku zgłoszenia do Turnieju dokonanego przez kierownika zespołu oświadcza on, że posiada zgody wykonawców na udział w Turnieju i na warunki regulaminu.

4. Administratorem danych osobowych jest Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu: realizacji Turnieju i doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Turnieju. Każdy uczestnik Turnieju posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do żądania ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

5.Wysłanie zgłoszenia do Turnieju jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Filharmonię im. M. Karłowicza w Szczecinie wyłącznie na potrzebę Turnieju.


 

6. Uczestnik Turnieju wyraża zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wielokrotne wykorzystywanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, materiałów video ze swoim wizerunkiem za pośrednictwem dowolnego medium do celów promocyjnych i archiwizacyjnych Filharmonii im. M. Karłowicza w Szczecinie bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.

7. W przypadku osób niepełnoletnich, solistów jak i członków zespołów konieczne jest przedstawienie zgody na udział w Turnieju podpisanej przez rodzica/ opiekuna/ przedstawiciela ustawowego takiej osoby. Formularz zgody opiekuna prawnego, stanowiący załącznik nr 2, jest dostępny do pobrania na stronie internetowej organizatora. Wypełniony i podpisany formularz należy przesłać (w formie skanu lub listownie) wraz ze zgłoszeniem.

8. Wszelkie zmiany dotyczące liczby członków zespołów, posiłków i noclegów powinny być zgłoszone e-mailem do Organizatora najpóźniej do dnia 14.08.2015

9. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich przez Uczestników.

10. W sprawach spornych ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian i poprawek w niniejszym regulaminie.

V Informacje dodatkowe

1. Wszelkie informacje dotyczące Turnieju można uzyskać w Filharmonii im. Mieczysława

Karłowicza w Szczecinie, ul. Małopolska 48,

pod adresem e-mail: turniej@filharmonia.szczecin.pl

 

1. Podanie źródła utworu oznacza znajomość pochodzenia utworu. Należy podać to z jakiego regionu utwór się wywodzi lub to gdzie utwór został zarejestrowany albo na jakich wydanych materiałach się znajduje.


2 Lista wątków tematycznych